Αλλαγή συντελεστών Φ.Π.Α


 
 

Εισαγωγή

Σύμφωνα με υπ’ αριθμό 4334/2015 νόμο (ΦΕΚ Α’ 80/16-07-2015) υφίστανται αλλαγές στους συντελεστές Φ.Π.Α οι  οποίες ισχύουν από 16.7.2015.
 
Ο τρόπος ενημέρωσης των συντελεστών Φ.Π.Α. στο Soft1 μπορεί να επιτευχθεί με 2 τρόπους:
 • Μαζικά : Απο το Portal της εφαρμογής επιλέγοντας Εργαλεία > Εργασίες > Εργασία Φ.Π.Α.

“Η εργασία για τη μαζική αλλαγή ΦΠΑ είναι κατάλληλη εφόσον σκοπεύετε να εντάξετε σε νέο συντελεστή ΦΠΑ όλες τις υπάρχουσες εγγραφές ειδών – υπηρεσιών – χρεωπιστώσεων

 • Κατ’επιλογή: Με τη διαδικασία του Open Browser για επιλεγμένες κατηγορίες ειδών – υπηρεσιών – χρεωπιστώσεων

“Η διαδικασία για τη κατ’επιλογή αλλαγή ΦΠΑ είναι κατάλληλη εφόσον σκοπεύετε να εντάξετε σε νέο συντελεστή ΦΠΑ συγκεκριμένες εγγραφές/κατηγορίες ειδών – υπηρεσιών χρεωπιστώσεων.”


Προαπαιτούμενα

Πριν προβείτε σε οποιαδήποτε διαδικασία ενημέρωσης θα πρέπει να έχετε λάβει υπόψιν τα εξής παρακάτω:

 1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάρει αντίγραφα ασφαλείας.
 2. Εάν η σύμβαση της εγκατάστασής σας έχει λήξει, η εργασία  μέσω του Soft1 portal δεν εκτελείται. Επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο συνεργάτη της SoftOne που παρακολουθεί την εγκατάστασή σας για τα περαιτέρω.
 3. Καταχωρήστε τους νέους συντελεστές Φ.Π.Α. (menu Παράμετροι > Φ.Π.Α.) ή επιβεβαιώστε ότι υπάρχουν διαθέσιμοι στο πίνακα και φέρουν την ένδειξη <Ενεργό=Ναι>.
 4. Σε κάθε έναν από τους νεοκαταχωρημένους συντελεστές Φ.Π.Α. , τοποθετείστε («δηλώστε») τα τμήματα των αντίστοιχων κωδικών των λογαριασμών λογιστικής και κατά την καθοδήγηση του λογιστή της επιχείρησης. Η διαδικασία σχετίζεται με την λειτουργία της «γέφυρας» ενημέρωσης Λογιστικής από Εμπορική Διαχείριση. Αν οι ενημερώσεις λογιστικής από εμπορική διαχείριση, δεν έχουν ρυθμιστεί να είναι <on line> αλλά εκτελούνται με εργασία ενημέρωσης, τότε το βήμα αυτό δεν επείγει.

Μαζική αλλαγή συντελεστών ΦΠΑ

Η εργασία για τη μαζική αλλαγή συντελεστών Φ.Π.Α. είναι διαθέσιμη από το Portal της εφαρμογής επιλέγοντας Εργαλεία > Εργασίες > Εργασία Φ.Π.Α.και βασίζεται σε αντιστοίχιση παλαιών και νέων συντελεστών που καταχωρεί ο χρήστης σε διάλογο που προηγείται της εκτέλεσής της. Βάσει της αντιστοίχισης αυτής, το Soft1 μεταβάλλει αυτόματα την ένδειξη συντελεστού Φ.Π.Α. στα εξής

 • Στα Είδη αποθήκης, Υπηρεσίες και Χρεωπιστώσεις 
 • Στις παραμέτρους Ταμειακών μηχανών και φορολογικών εκτυπωτών (εργασίες: Ταμειακές μηχανές και Φορολογικοί εκτυπωτές αντίστοιχα)

 

Ταυτόχρονα δίνεται η δυνατότητα για αντιστοίχιση νέων Εμπορικών κατηγοριών στις υπάρχουσες εγγραφές ειδών αποθήκης εφόσον κρίνετε απαραίτητη η αντιστοίχιση με νέα τμήματα Φορολογικών εκτυπωτών (επιλογή 6 της εργασίας).

Συγκεκριμένα:

 • Δημιουργία νέων εμπορικών κατηγοριών με τον ανάλογο συντελεστή Φ.Π.Α
 • Δήλωση νέων τμημάτων Φ.Ε στις νέες εμπορικές κατηγορίες
 • ​Για τα είδη που θα επιλεχθούν ως προς την αλλαγή Φ.Π.Α., δίνεται επιπλέον δυνατότητα αλλαγής της εμπορικής  κατηγορίας  που θα ορίσουμε επί της εργασίας.

 


Κατ’επιλογή αλλαγή συντελεστών ΦΠΑ

Η διαδικασία για τη κατ’επιλογή αλλαγή ΦΠΑ είναι κατάλληλη εφόσον σκοπεύετε να εντάξετε σε νέο συντελεστή ΦΠΑ συγκεκριμένες εγγραφές/κατηγορίες ειδών και υπηρεσιών. Για τη διεξαγωγή της εργασίας θα χρησιμοποιηθούν οι παρακάτω Soft1 μηχανισμοί:
 1. Λίστες προεπιλογών
 2. Import – Open Browser

Επιλογή Ειδών – Υπηρεσιών

Ενδεχομένως κάποιος από τους οργανωτικούς πίνακες των υπηρεσιών ή των ειδών αποθήκης (Λογιστική Κατηγορία, Εμπορική Κατηγορία, Ομάδα , Πίνακας 1…5 κλπ) ή κάποιο από τα πεδία της ενότητας μπορεί να σας διευκολύνει – να αποτελέσει δηλαδή κριτήριο (φίλτρο) επιλογής. Σημειώστε ότι δεν είναι απαραίτητο να μπορείτε να προβάλλεται ΟΛΑ τα προς μεταβολήν είδη δια μιάς. Η διαδικασία μπορεί να εκτελεστεί και διαδοχικά, δηλαδή για «λίγα – λίγα» κάθε φορά είδη.

Λίστες προεπιλογών

Μεγάλη βοήθεια μπορεί να σας προσφέρει ο μηχανισμός προεπιλογών. Δηλαδή, να επιλέγετε από ευρετήρια «λίγα – λίγα» τα είδη (ή και ένα προς ένα τα είδη) που χρήζουν μεταβολής και να τα θέτετε σε μια προεπιλογή που θα χρησιμοποιηθεί για την τελική εργασία μαζικής μεταβολής.
Οι λίστες προεπιλογών «δημιουργούνται» με δεξί κλικ στα ευρετήρια του Soft1 (στη συγκεκριμένη περίπτωση στα ευρετήρια αποθήκης):

01092011.jpg 01092011_2.jpg

Τα είδη που έχουν τοποθετηθεί (μαζικά, ένα προς ένα, ή με διαδοχικές τοποθετήσεις) διατίθεται σε ενιαία λίστα από το αστεράκι στο άνω μέρος της οθόνης των ευρετηρίων:
Αυτή η «ενιαία» πλέον λίστα προεπιλογής που θα προβληθεί είναι κατάλληλη προκειμένου να εκτελεστεί η εργασία «import από Open browser».

 

Import – Open Browser

Ο μηχανισμός «Import – Open Browser» του Soft1 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εύκολες εργασίες μαζικών μεταβολών – κι αυτή ακριβώς η δυνατότητα αξιοποιείται εδώ. Συγκεκριμένα: 

Σχεδιασμός
 1. Στο ευρετήριο της Αποθήκης επιλέγετε την εργασία σχεδιασμού imports
01092011_4.jpg
 1. Ως πηγή δεδομένων θέτετε τον «open browser»
01092011_5.jpg
 1.  Στην οθόνη αντιστοίχισης θέτετε το όνομα του πεδίου που θα υποστεί μεταβολή (ITEM.VAT στη συγκεκριμένη περίπτωση) και παραπλεύρως (στην έκφραση τιμής) τον κωδικό που φέρει ο νέος συντελεστής στον πίνακα συντελεστών Φ.Π.Α. 

“​Η ένδειξη (1123) είναι ενδεικτική – εσείς θα θέσετε τον «δικό σας» κωδικό νέου συντελεστή ανάλογα με την κωδικοποίηση του πίνακα συντελεστών ΦΠΑ της εγκατάστασής σας.”

 

 1. Αποθηκεύστε τον σχεδιασμό σας με ένα χαρακτηριστικό όνομα.
01092011_6.jpg

 

Εκτέλεση
 1. Προβάλλετε στο ευρετήριο αποθήκης τα είδη που θα υποστούν μεταβολή. Υπενθυμίζεται ότι αυτό μπορεί να γίνει πολύ βολικά με χρήση των προεπιλογών. 
 2. Επιλέξτε και εκτελέστε το import που σχεδιάσατε με τις παρακάτω ρυθμίσεις
01092011_7.jpg